tvgAssen

verrassend verfrissend verrijkend

Doelstelling

Het doel is een 3-jarige cursus te bieden voor gemeenteleden en geïnteresseerden om zich te verdiepen in theologische onderwerpen. Dit kan nader als volgt worden omschreven.


Theologie

Tijdens de driejarige cursus komen verschillende theologische vakken aan de orde. Oude- en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Naast deze kernvakken is ook aandacht voor toegevoegde vakken zoals: spiritualiteit, filosofie, niet-westers christendom, wereldgodsdiensten, contextuele theologie, educatie en gemeenteopbouw, Islam, Jodendom, kerk in een mondiale samenleving, kerk en kunst. 

Theologie is, met behulp van moderne wetenschappelijke methoden, bezig zijn met geloof en zingeving. In de cursus tvgAssen maakt u kennis met deze inspirerende manier van omgaan met geloof.


Verdieping

De cursus is gericht op verdieping. Leren vanuit eigen interesse, samen met anderen zoeken naar verruiming en verdieping van het geloof. Naar de betekenis van godsdienst en geloof in de huidige tijd en samenleving. Oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving. 

In deze cursus wordt oude kennis opgefrist, maakt u kennis met nieuwe inzichten, doet u ervaring op met verschillende geloofsbelevingen. Ook hier geldt wat de Prediker zegt: ‘wie wijsheid vermeerdert, vermeerdert smart’. 

Oude zekerheden worden ter discussie gesteld, vervreemding en verwarring kunnen ontstaan. 

Nieuwe geloofsinzichten worden verworven en de blik wordt verruimd. 

Eigen geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken op de tegenwoordige tijd en wordt de eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk.


Deelnemers/cursisten

De cursus biedt leden van verschillende kerken maar ook deelnemers zonder kerkelijke achtergrond de gelegenheid zich te verdiepen in kerk en geloof. Een vooropleiding is niet vereist.


Cursusaanbod en werkvormen

De docenten zijn predikanten of leraren, gespecialiseerd in het vak dat zij geven. Elke leseenheid duurt 90 minuten. Een bijeenkomst bestaat uit twee leseenheden. Naast informatie en kennisoverdracht wordt voldoende ruimte gegeven voor onderling gesprek en ontmoeting. De deelnemers bepalen zelf hoeveel tijd ze besteden aan de voorbereiding of verwerking van de lesstof. Toetsing door middel van een tentamen of proef vindt niet plaats.

Ook worden excursies georganiseerd.


Studiemateriaal

Dit bestaat uit:

  1. lesmateriaal, opgesteld door docenten. Dit wordt digitaal verstrekt.
  2. een literatuurlijst, aan de hand waarvan de deelnemers eventueel boeken kunnen aanschaffen over het te behandelen onderwerp.

Hopelijk zal deze informatie u doen besluiten deel te nemen aan de cursus en u te voegen in de kring van enthousiaste cursisten.


Aanmelding en informatie 

Bij het secretariaat: A. (Bert) van Maanen, te. 0599-653202 Email: tvgassen@gmail.com  alsook via het aanmeldingsformulier op deze site.


 

Voog. Maak een website.