tvgAssen

verrassend verfrissend verrijkend

Het leerplan 

Het leerplan bestaat uit kern- en toegevoegde vakken. De kernvakken worden landelijk vastgesteld. De toegevoegde vakken kunnen per cursusplaats verschillen, naar gelang het inzicht van de cursusleiding en de beschikbaarheid van docenten.

Een leseenheid duurt 90 minuten. Iedere cursusochtend bestaat uit twee leseenheden. Het leerprogramma voor de kernvakken ziet er in principe als volgt uit:

De kernvakken

 • Oude testament         
 • Nieuwe testament      
 • Kerkgeschiedenis       
 • Geloofsvragen/dogmatiek          
 • Ethiek                      
 • Liturgiek                   
 • Diaconaat                 
 • Pastoraat                  

Oude Testament

Het doel van dit vak is het leren verstaan van het Oude Testament als een veelkleurige verzameling teksten van Israël, de eerste verbondspartner van God en tot het inzicht komen dat het meer een geloofs- dan een geschiedenisboek is. De wordingsgeschiedenis van de Tenach komt aan de orde. “Tenach” is de benaming van de Joden voor het Oude Testament. Dit woord is samengesteld uit de Hebreeuwse beginletters van de drie delen: Wet, Profeten en Geschriften.

Bij dit alles is de betekenis van de geschiedenis van Israël voor het verstaan ervan van wezenlijk belang. Voorts wordt aandacht geschonken aan taalgebruik en verschillende literatuurvormen. Modellen van exegese (uitleg) worden toegelicht en beoefend en aan belangrijke thema’s in het Oude Testament (bijv. verbond, koningschap, schepping) wordt aandacht geschonken. In dit alles staan concrete teksten centraal.

Nieuwe Testament

Het belangrijkste doel van dit vak is inzicht te krijgen in de historische en literaire context van het Nieuwe Testament: wie was de schrijver, waarom schreef hij en aan wie schreef hij? Dit tegen de achtergrond van de geschiedenis van die tijd met aandacht voor het Romeinse rijk en de Griekse cultuur.


Kerkgeschiedenis


Het doel van dit vak is om in de drie cursusjaren een globaal en chronologisch overzicht van de kerkgeschiedenis te krijgen. Deze wordt behandeld aan de hand van personen, bewegingen, concilies en thematieken die de ontwikkeling van de kerk diepgaand hebben bepaald. 

Welke beslissingen uit het verleden werken nog in onze tijd door? Ook de ontwikkelingen in de samenleving komen aan bod. Hierdoor wordt het inzicht in de relatie tussen kerk en wereld verdiept.

Het 1e jaar is de aandacht gericht op het tijdvak van de vroege kerk tot en met de Middeleeuwen. Het 2jaar op de Reformatie en het 3e op de latere kerkgeschiedenis tot heden. Speciale aandacht is er ook voor de geschiedenis van de zending en de kerkgeschiedenis die zich heeft afgespeeld in de Drentse regio.


Geloofsvragen / Dogmatiek


Dogmatiek is een misleidende naam, die bij veel mensen klinkt als: star, ”dogmatisch”, dwang. Doel van dit vak is om een eventueel bestaand wantrouwen weg te nemen en duidelijk te maken dat het gaat om bezinning op de hoofdlijnen van de geloofsleer.

Kennis over het ontstaan van dogma’s en geloofsbelijdenissen werkt verhelderend. Maar bovenal is het: systematisch doordenken van het geloof en de Bijbel, met behulp van de geschiedenis en daarover in gesprek te gaan.


Ethiek


Ethiek houdt zich bezig met de vraag: hoe komen wij tot onze beslissingen, speciaal tot morele keuzes? Elementaire begrippen en theorieën worden behandeld, concrete ethische vraagstukken komen aan bod. Ruime aandacht wordt geschonken aan sociale ethiek: wat zijn de achterliggende overwegingen in verschillende samenlevingen? Bestaat er een christelijke ethiek? Welke rol spelen Bijbel, geloof en kerk hierbij? Ook hier speelt het onderlinge gesprek een grote rol.


Liturgiek


In het vak liturgiek gaan wij terug naar de wortels van de joods-christelijke eredienst en volgen wij de ontwikkeling ervan in de loop van de eeuwen. Wij staan stil bij de inhoud en de vorm van de zondagse eredienst en geven ook aandacht aan het kerkelijk jaar, de feesten en al het andere dat te maken heeft met de omgang met de Eeuwige, zoals dat in de eredienst gestalte krijgt.


Diaconaat

Diaconaat is het handelen vanuit de kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen gericht  op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel uithouden van vooral sociaal maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen. Bijbelse en maatschappelijke achtergronden en concrete huidige vormen worden behandeld.


Pastoraat


Pastoraat is omzien naar elkaar. De geschiedenis en de verschillende modellen van het pastoraat worden bekeken. Ook speciale onderwerpen als bijvoorbeeld: verliessituaties, recente en uit vroeger tijden, komen ter sprake. Enige vaardigheden bij het voeren van pastorale gesprekken worden behandeld, en ook hier is het gesprek tussen de cursisten onderling van groot belang.

 

Toegevoegde vakken

Filosofie

Filosofie is denken over denken. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van “groten” uit de geschiedenis van de filosofie: Plato, Aristoteles, Kant, Hegel enz. Ook de wederzijdse beïnvloeding van filosofie en christelijk denken komt aan de orde.

 

Kerk en kunst

Kunst geeft op talloze, geheel eigensoortige manieren uiting aan lofprijzing, hoop, wanhoop en pijn. Aan de hand van het werk van enkele kunstenaars wordt dit aangetoond. Zeer verrijkend, juist voor onze woordgeoriënteerde kerk.

 

Christelijke spiritualiteit

Spiritualiteit is “in”. Wat wordt ermee bedoeld?

Vier kenmerkende onderwerpen zijn:

 1. ontmoeting met het mysterie. Voorbeelden uit Bijbel, kerkgeschiedenis en heden over dergelijke ervaringen van ontmoeting.
 2. de spiritualiteit van het gebed.
 3. de mystieke traditie. Veel is geschreven over “ datgene waar geen woorden voor zijn”.
 4. de spirituele weg. Hoe vind ik mijn weg en bestemming?

Op één of meerdere van deze onderwerpen wordt nader ingegaan.


Wereldgodsdiensten


Islam, hindoeïsme en boeddhisme
Aan de orde komen de kernopvattingen binnen de islam zowel als in het hindoeïsme en boeddhisme en de persoonlijke geloofsbelevingen van de aanhangers van deze godsdiensten. Tevens wordt er een vergelijking gemaakt met de kernopvattingen van het christendom alsmede het jodendom.
Er is volop gelegenheid om eigen vragen over deze godsdiensten in te brengen. Ook de huidige toestand in de wereld zal zeker een plaats krijgen binnen deze lessen.


De Bijbel lezen in verschillende culturen

De Bijbel wordt gelezen en geïnterpreteerd vanuit de beelden die horen bij de cultuur waarin de lezer leeft. In deze lessen wordt - voornamelijk vanuit het perspectief van de niet-westerse wereld- gekeken naar de samenhang tussen de eigen cultuur en de daaruit voortvloeiende manier van Bijbel lezen en uitleggen. 


Jodendom


Doel van dit vak is meer kennis te verkrijgen over de geschiedenis van het Jodendom tot aan vandaag. Aandacht voor het Joodse volk, de Joodse manier van leven, spijswetten en feesten. De verhouding tussen Joden en christenen wordt bekeken en de Messiasverwachting komt aan bod. Wordingsgeschiedenis en de canonvorming komen ter sprake. Verschil en overeenkomst tussen de synoptische evangeliën, apocriefe christelijke geschriften, verschillende methodes om de tekst te analyseren, de theologie van het Nieuwe Testament, gesprek tussen Joden en christenen over hun visie op Jezus, de relatie Oude – Nieuwe Testament, deze en dergelijke zaken worden behandeld. Uiteraard staan ook hier concrete teksten centraal.


Kerkmuziek
Voog. Maak een website.